JAARVERSLAG 2015 BLOKKER HOLDING

Verslag raad van bestuur

VERSLAGPERIODE
Blokker Holding kent een gebroken boekjaar dat loopt van de vijfde week van januari tot en met de vierde week van januari van het volgende jaar. Blokker Holding rapporteert in 13 periodes van vier weken. Als gevolg hiervan ontstaat elke vijf tot zes jaar een 53e handelsweek. Hier was in het rapporta­ge­jaar 2015 sprake van. Het boekjaar 2015/16 liep van 25 januari 2015 tot en met 30 januari 2016. Het boekjaar wordt in het jaarverslag ook aangeduid met ‘het verslagjaar’ of ‘het jaar 2015’. In het verslagjaar is de samenstelling van de groep niet gewijzigd. 

OMZET 
De netto-concernomzet (excl. BTW) is in het verslagjaar uitgekomen op € 2.109 miljoen (53 weken). Gecorrigeerd voor de 53e week is de netto-omzet uitgekomen op € 2.076 miljoen, een fractionele daling ten opzichte van 2014 toen een netto-omzet werd gerealiseerd van € 2.098 miljoen (gecorrigeerd voor de verkoop van Tuincentrum Overvecht (TCO) per 30 juni 2014). Het tempo van de omzetdaling in de voorgaande jaren lijkt tot stilstand te zijn gekomen. De netto-omzet is onderstaand weergegeven verdeeld over de drie strategische detailhandel­ssectoren van ons concern en onze groothandels: 

NETTO-OMZETHet concern telde ultimo verslagjaar 2.289 winkels, waarvan 1.982 eigen filialen (inclusief 12 webshops) en 307 franchisefilialen, en twee groothandels. In het verslagjaar zijn in totaal 129 filialen gesloten en 53 filialen geopend.

ONLINE 
De omzet van onze webwinkels is in 2015 opnieuw sterk gestegen. De consumentenomzet (incl. BTW) uit verkoop via onze webwinkels en online bestelpunten in de winkels steeg met 37% tot € 133 miljoen (52 weken). Met name de sterke stijging van online verkoop bij Leen Bakker, Blokker en Cook&Co heeft bijgedragen aan deze groei. Alle formules behalve Big Bazar en Marskramer hebben een webshop. Het aantal webshops bleef in het verslagjaar onveranderd twaalf. Met de opening van het nieuwe e-DC zet Blokker de servicebelofte van de ‘endless aisle’, oftewel de digitale verlenging van het winkelaanbod, extra kracht bij. Ook in de distributiecentra van de andere formules als Xenos en Leen Bakker werd fors geïnvesteerd om de online groei en de servicebelofte aan de klanten waar te maken. 
In 2015 zijn de pilots met online bestelpunten (kiosken) in de winkels van Blokker en Bart Smit succesvol afgerond en is besloten deze service in de winkels definitief uit te rollen. Bij Blokker alleen al werden in 2015 bijna 200 kiosken in de winkels geïntroduceerd. In die winkels waar de kiosken geïnstalleerd zijn, komt een steeds belangrijker deel van de omzet via dit kanaal. Het succes van de kiosken onderstreept de wens van de klant om ook via de winkels te kunnen beschikken over het uitgebreidere online assortiment.

RESULTAAT
De operationele EBITDA* is uitgekomen op € 21 miljoen (2014: € 65 miljoen). De forse daling van het resultaat is met name veroorzaakt door de tegenvallende ontwikkelingen binnen de sector Huishoud. Zoals in het voorwoord aan­gegeven is er in het verslagjaar voortvarend gewerkt aan de invulling en uitvoering van de concernstrategie. In deze sector zijn opnieuw maatregelen genomen om de omzet en marge te verhogen en te komen tot structurele kostenver­lagingen. 

De resultaten van de formules in de sectoren Speelgoed en Wonen zijn door tegenvallende margeontwik­kelingen en kostenstijgingen achtergebleven bij vorig jaar. Ook hier is in het verslagjaar een aanvang gemaakt met de invulling van de meerjarenstrategie.

Het nettoresultaat over 2015 is uitgekomen op - € 52 miljoen (2014: - € 20 miljoen). 
*Bedrijfsresultaat voor rente, belastingen, afschrijvingen, amortisatie en voorzieningen t.b.v. herstructurering.

INVESTERINGEN EN KASSTROMEN
In 2015 is voor een totaalbedrag van € 59 miljoen (2014: € 67 miljoen) geïnvesteerd in (im)materiële vaste activa.

In 2015 zijn opnieuw diverse gerichte investeringen gedaan in het kader van de transformatiestrategie. Er is geïnvesteerd in de uitbreiding van de activiteiten van Nextail, de organisatie voor alle e-commerce-activiteiten van de werkmaatschappijen. Verder is opnieuw fors geïnvesteerd in ICT, supply chain en in de verdere positionering van de diverse werkmaatschappijen. De investeringen zijn intern gefinancierd. 

Het concern heeft in het boekjaar een sterke focus op kasstroom gehad. Alle activiteiten van het management nu en in de toekomst zijn gericht op het verbeteren van de zogenaamde vrije kasstroom, zijnde de kasstroom uit opera­tionele activiteiten minus de kasstroom uit investerings­activiteiten. De voorraden zijn in het verslagjaar verlaagd wat een positief effect op het werkkapitaal heeft gehad. De netto kasstroom uit opera­tionele activiteiten is, gecorrigeerd voor het 53e week effect van een extra (5e) BTW-afdracht vlak voor einde boekjaar, uitgekomen op € 8 miljoen (2014: € 2 miljoen). De vrije kasstroom is weliswaar licht verbeterd, maar uitgekomen op - € 47 miljoen (2014: - € 65 miljoen). 

OVERZICHT VRIJE KASSTROOMBALANS EN LIQUIDITEIT
Het verslagjaar is afgesloten met een balanstotaal van € 1.082 miljoen (2014: € 1.104 miljoen). Het eigen vermogen is in het verslagjaar gestegen naar € 544 miljoen (2014: € 467 miljoen) door een agiostorting van de aandeelhouders van € 130 miljoen. Hierdoor is de solvabiliteit gestegen tot 50,2% (2014: 42,2%). De aandeelhouders onderschrijven hiermee de transformatiestrategie van het concern. Het bedrijf heeft een zeer sterke balans om de uitdaging goed aan te kunnen. Na balansdatum is tevens de kredietfaciliteit met de aandeelhouders vastgelegd. Deze faciliteit heeft een limiet van € 415 miljoen, geldt voor 3 jaar (met een optie tot verlenging van 3 jaar) en heeft een vast en variabel/seizoenskarakter. Er zijn geen convenanten afgesproken of zekerheden gesteld. Hiermee is de liquiditeit voor het bedrijf zeker gesteld. 

RESULTAATBESTEMMING
In verband met de resultaatontwikkeling stelt de Raad van Bestuur voor om over het boekjaar geen dividend uit te keren. Dit voorstel is ook in de jaarrekening verwerkt. 

CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD
De Centrale Ondernemingsraad (COR) is samengesteld uit leden van de ondernemingsraden van dochteronder­ne­mingen in Nederland. De COR heeft in het verslagjaar zeven keer vergaderd, waarvan drie keer in een overlegvergadering met de bestuurder. Deze vergaderingen worden doorgaans bijgewoond door een lid van de Raad van Commissarissen. In het verslagjaar heeft het dagelijks bestuur van de COR ook regelmatig overleg gevoerd met de bestuurder. In de overleg­vergadering van april is uitvoerig gesproken over de inrichting van een shared service center (‘SSC’) ICT, de reorganisatie bij Blokker, de samenwerking tussen de werkmaatschappijen en Nextail en de concernstrategie. In de overlegvergadering in juli is onder meer gesproken over de jaarcijfers 2014, de gang van zaken en de inrichting van een arbeidsvoorwaardenregeling voor de medewerkers van het nieuwe e-DC. 

Met de COR is voorts gesproken over de uitvoering van de werkkostenregeling, de concern tantièmeregeling en het opleidingsplan voor het concern.

In 2015 zijn adviesaanvragen bij de COR ingediend voor de oprichting van een SSC ICT, mutaties in de Raad van Bestuur, de herindeling van de logistieke activiteiten van Blokker en Marskramer, de aanstelling van een concern­directeur Speelgoed, de herbenoeming van de heer Klaver tot commissaris en de organisatiewijziging en verhuizing van de hoofdkantoren van Intertoys en Bart Smit.

In alle gevallen heeft de COR een weloverwogen positief advies uitgebracht. De COR is verder om instemming gevraagd over resultaatgericht beoordelen en een wijziging van de excedent pensioenverzekering.

In november 2015 heeft de derde overlegvergadering met de bestuurder plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering heeft de voltallige COR kennisgemaakt met het nieuwe lid van de Raad van Bestuur van Blokker Holding, de heer C.T.H. Meijer. De COR heeft positief geadviseerd over zijn aanstelling per 
1 januari 2016 als CEO. 

De gesprekken met de COR verlopen altijd in een goede en openhartige sfeer met wederzijds respect en vertrouwen. De Raad van Bestuur heeft veel waardering voor de constructieve opstelling van de medezeggenschap binnen het concern. 

PERSONELE MUTATIES CONCERNORGANISATIE
Binnen de Raad van Bestuur zijn in het verslagjaar enkele mutaties geweest. De CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer R.E. Palmer, is in juni teruggetreden om zijn loopbaan buiten het concern te vervolgen. De heer Palmer is sinds oktober 2010 lid geweest van de Raad van Bestuur. De functie van CEO en voorzitter is van juni 2015 tot 1 januari 2016 waargenomen door de heer L.M. de Kool, vicevoorzitter van de Raad van Bestuur. Per 1 augustus is de heer T. Smit teruggetreden uit de Raad van Bestuur. Hij is per dezelfde datum toegetreden tot de directie Speelgoed als inkoop­directeur. De heer Smit was sinds oktober 2010 lid van de Raad van Bestuur. Per 19 oktober is de heer Meijer als lid toegetreden tot de Raad van Bestuur. Per 1 januari 2016 is hij vervolgens aangesteld als CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bestaat hiermee uit twee leden: C.T.H. (Casper) Meijer (CEO) en J.W. (Jeroen) Visser (CFO).

In de directies van de winkelformules zijn in het verslagjaar eveneens diverse mutaties geweest. In lijn met de concern­strategie is de functie van marketing en formule ook in de directies van diverse werkmaatschappijen verankerd. Voorts zijn er in het kader van de versterking van de organisatie diverse benoemingen van algemeen directeuren geweest. Ook binnen de holding­organisatie en de shared service centers zijn in het verslagjaar diverse senior managers benoemd. 

In het kader van de Wet bestuur en toezicht voldoet het concern op dit moment niet aan een evenwichtige verdeling van bestuurs- en toezichthoudende functies over vrouwen en mannen. Bij benoemingen wordt primair gekeken naar de kwaliteit en geschiktheid van kandidaten voor de functies. Van de groep directeuren en managers direct onder de Raad van Bestuur is bijna 30% vrouw.

Bij enkele werkmaatschappijen zijn in het verslagjaar reorgani­saties aangekondigd, waardoor een aantal werknemers hun baan heeft verloren. Een beperkt aantal werknemers kon worden herplaatst. 

VOORUITZICHTEN
Na een tegenvallend jaar 2015 zijn in 2016 concrete stappen gezet gericht op de uitrol van de plannen geformuleerd in de transformatiestrategie én in de meerjaren-strategische plannen van de werkmaatschappijen. Inmiddels zijn de hieruit voort­vloeiende transformaties bij Blokker (De Nieuwste Blokker) en Cook&Co (sluiting van winkels en keuze voor internet ‘pure player’) gestart.  

Inmiddels is sprake van voorzichtig economisch herstel in de Europese landen waarin het concern actief is. De omzet­ontwikkeling in de eerste maanden van het jaar ligt fractioneel onder het niveau van vorig jaar. Het resultaat van een detail­handelsonderneming als Blokker Holding wordt voor het grootste deel behaald in het tweede halfjaar. Het is daarom te vroeg voor uitspraken over het resultaat van het lopende jaar.

In het lopende jaar zullen de geplande investeringen hoger zijn dan die in het verslagjaar. Veel aandacht gaat hierbij uit naar investeringen in automatisering(ssystemen), supply chain, optimalisering van de e-commerce-activiteiten van de formules en modernisering van de winkels. 

Het aantal werknemers (op basis van volledige werktijd) zal, mede door reorganisaties en optimalisering van de winkel­operaties, naar verwachting dalen.

De Raad van Bestuur dankt de ruim 21.700 medewerkers, van wie de meeste in de winkels werken, voor hun inzet voor onze onderneming in het verslagjaar en voor de miljoenen klanten die in onze winkels en via onze webshops kopen. 


Amsterdam, 13 mei 2016

Raad van Bestuur
Casper Meijer, CEO
Jeroen Visser, CFO