JAARVERSLAG 2015 BLOKKER HOLDING

Risicomanagement

ALGEMEEN
Blokker Holding kent ten behoeve van de beheersing van risico’s een aantal algemene beheersmaatregelen. De risico’s, de (financiële) impact ervan, de kans van optreden, de beheersmaatregelen en de te ondernemen acties worden door de holding bewaakt en beoordeeld. De risico’s worden periodiek geactualiseerd en besproken met de CFO en met de Auditcommissie. De belangrijkste punten inzake risicobeheersing worden eveneens besproken met de Raad van Commissarissen. De risico’s worden ingedeeld in een aantal categorieën: operationeel, financieel, juridisch, maatschappelijk, informatie en logistiek, en fiscaal.

In de jaarlijkse budgetcyclus wordt vastgesteld welke kansen en bedreigingen Blokker Holding voor de groep als geheel en voor de individuele werkmaatschappijen onderkent op conjunctureel, strategisch en commercieel vlak. Het door de Raad van Bestuur opgestelde budget wordt vervolgens besproken met en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. De directies van werkmaatschappijen rapporteren per periode de behaalde financiële resultaten (omzet, marge, kosten, bedrijfsresultaat, voorraden en kasstromen) aan Blokker Holding. De Raad van Bestuur bespreekt deze rapportages per periode met de betrokken directieteams, waardoor direct toezicht wordt gehouden op de diverse bedrijfsactiviteiten. De rapportages zijn met ingang van het verslagjaar volledig gestandaardiseerd. Een geconsolideerde samenvatting van deze rapportages per periode wordt gedeeld met de Raad van Commissarissen en vormt periodiek onderwerp van bespreking met de Auditcommissie en de Raad van Commissarissen. De werking van de administratieve organisatie en systemen wordt jaarlijks door de externe accountant beoordeeld in het kader van de controle van de jaarrekening. De bevindingen van de controle worden door de externe accountant zowel met de CFO, alsook met de Auditcommissie en de Raad van Commissarissen besproken.
De belangrijkste risico’s voor Blokker Holding en haar werkmaatschappijen zijn onderstaand weergegeven.

Operationeel onderkent het concern de risico’s van opkomende internet pure players, low cost partijen, directe levering van leveranciers aan consumenten via eigen webshops en de periodieke seizoenstoename van aanbieders van met name speelgoed, waardoor omzet en marges in de winkels onder druk komen. Wat betreft de sourcing van producten wordt er naar gestreefd dat in principe (het aanbod van) iedere leverancier binnen aanvaardbare tijd te vervangen is. Voorts zijn er grote uitdagingen en risico’s in de tijdige omvorming van de logistieke organisaties naar supply chain organisaties. 

De financiële risico’s betreffen het niet realiseren van omzet en marge door met name de verscherpte concurrentie, zowel on- als offline. Deze risico’s verschillen per sector, maar vertonen ook veel overeenkomsten. Het overkoepelende risico is dat Blokker Holding niet voldoende en tijdig kan inspelen op de snel wijzigende marktomstandigheden in de retail. Op basis van de uitkomsten van de strategische heroriëntatie en de transformatiestrategie van het concern én door uitgebreid en gedegen consumentenonderzoek, marktinformatie en concurrentie-analyse worden de positionering, het product-aanbod, de prijsstelling en het serviceniveau van de formules in de eigen markt(en) voortdurend aangescherpt. 

De belangrijkste financiële instrumenten van Blokker Holding zijn leningen en overige financieringsverplichtingen, derivaten, handelsvorderingen/-schulden en geldmiddelen. Deze instrumenten hebben als belangrijkste doelstelling het aantrekken van langere termijn- en werkkapitaalfinanciering, en het afdekken van valutaschommelingen (van de US Dollar). Er zijn geen derivaten voor handelsdoeleinden. Na balansdatum is de kredietfaciliteit met de aandeelhouders vastgelegd met een limiet van € 415 miljoen en een vast en variabel/seizoenskarakter. Er zijn geen convenanten afgesproken of zekerheden gesteld. Daarnaast hebben de aandeelhouders gedurende het boekjaar een agiostorting van €130 miljoen gedaan waardoor de solvabiliteit terug is op een niveau boven de 50%. Onder noot 15 in de toelichting van de jaarrekening wordt nader ingegaan op het beleid met betrekking tot krediet-, rente-, valuta- en liquiditeitsrisico’s. 

Juridisch bestaat het risico van non-compliance met wet- en regelgeving op diverse gebieden, waaronder productaansprakelijkheid, consumentenbescherming en verslaglegging. Deze risico’s worden ondervangen door enerzijds kwaliteitsonderzoek door ter zake deskundige experts en anderzijds door afstemming met externe (juridische) adviseurs. 

De maatschappelijke risico’s betreffen primair imago- en reputatieschade als gevolg van ondeugdelijke producten, dan wel onverantwoordelijk handelen in brede zin. Controlesystemen georganiseerd door het shared service center Kwaliteit van het concern zorgen ervoor dat producten voldoen aan de eraan te stellen eisen. Daarnaast draagt de bedrijfscultuur, waarin integriteit en eerlijk zaken doen kernwaarden zijn, in belangrijke mate bij aan het beheersen van de risico’s.

Andere risico’s betreffen de beschikbaarheid van informatiesystemen die de primaire processen ondersteunen en de beschikbaarheid van de logistieke faciliteiten. Ter beheersing van deze risico’s is de IT-architectuur zodanig ingericht, dat de kassasystemen lokaal (standalone) kunnen werken en van de gegevens van alle backofficesystemen permanent back-ups worden gemaakt. Voor de pinfunctie van kassa’s wordt in 2016 een voorziening uitgerold, zodat in geval van uitval van het primaire netwerk de pintransacties via een alternatief netwerk verlopen. Voor de uitval van ERP-systemen zijn noodvoorzieningen beschikbaar, die bij calamiteiten zeer snel de primaire systemen overnemen, zonder data-verlies. De logistieke risico’s betreffen met name de goederendistributie vanuit de diverse distributiecentra in Nederland en België. 

Wat betreft de Fiscaliteit heeft Blokker Holding in februari van het lopende jaar de fiscale functie binnen het concern versterkt. Blokker Holding onderhoudt goede relaties met de belastingdienst(en) in de landen waar zij actief is. In het kader van het ‘horizontaal toezicht’ heeft Blokker Holding een handhavingsconvenant met de Nederlandse belastingdienst ondertekend. Op deze wijze wordt bereikt dat belastingkwesties in een open sfeer en transparant worden besproken. De Raad van Bestuur bespreekt periodiek de fiscale zaken met de Auditcommissie en Raad van Commissarissen.

Naast de genoemde risico’s leidt ook de rapportage van de accountant tot een aantal extra maatregelen om risico’s te beheersen. De externe accountant beoordeelt in het kader van de controle van de jaarrekening de interne beheersprocessen en geeft gerichte observaties ter verbetering van deze processen via de management letter aan de Raad van Bestuur en aan de Auditcommissie, en via het accountantsverslag aan de Raad van Commissarissen.