JAARVERSLAG 2015 BLOKKER HOLDING

Bericht van de Raad van Commissarissen

VERSLAGJAAR 2015

In het verslagjaar is gewerkt aan de inrichting van de concernstrategie, gebaseerd op vier pijlers: ‘dicht bij de klant’, ‘eigentijdse formules’, ‘excellente operatie’ en ‘open en betrokken teams’. Door de aanhoudende druk op de consumentenbestedingen in de landen waar het concern actief is met winkelformules en de sterk toenemende concurrentie is nog onvoldoende voortgang gemaakt met de uitvoering van deze concernstrategie. Wel is door Nextail als expertisecentrum voor e-commerce met succes gewerkt aan de verdere uitrol van de omnichannelstrategie van het concern. De uitvoering van de strategische plannen wordt in 2016 met kracht vervolgd.

De totale concernomzet is in 2015 (53 weken) licht gestegen ten opzichte van die in 2014 (52 weken exclusief TCO). Op basis van 52 weken was sprake van een fractionele daling van de omzet. In de tweede jaarhelft stabiliseerde de omzet. In het directieverslag wordt een nadere toelichting gegeven op de omzet- en resultaatontwikkelingen in de sectoren Huishoud, Speelgoed en Wonen. Het geconsolideerde netto-concernresultaat over 2015 bedraagt na herstructureringslasten en resultaat deelnemingen - € 52 miljoen (2014: - € 20 miljoen).

De Raad van Commissarissen biedt de door de Raad van Bestuur opgestelde jaarrekening over het boekjaar 2015 ter vaststelling aan. De jaarrekening is gecontroleerd door BDO Audit & Assurance B.V. Hun verklaring is vermeld op pagina 51/52. Wij hebben mede op grond van deze verklaring en hun verslag de jaarrekening goedgekeurd en stellen u voor deze vast te stellen.

In het verslagjaar heeft het concern in nauwe samenspraak met de Auditcommissie een proces doorlopen voor de selectie van een nieuwe controlerend accountant. In de aandeelhoudersvergadering in oktober is besloten dat met ingang van de controle over boekjaar 2016/17 KPMG Accountants N.V. de controlerend accountant van het concern wordt. Wij danken het team van BDO Audit & Assurance B.V. voor de samenwerking in de afgelopen reeks van jaren.   

SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR EN RAAD VAN COMMISSARISSEN
In juni van het verslagjaar is de heer R.E. Palmer teruggetreden als CEO en lid van de Raad van Bestuur. De functie van CEO is vervolgens tot eind december waargenomen door de vicevoorzitter van de Raad van Bestuur, de heer L.M. de Kool. Wij danken de heer Palmer voor de initiatieven die hij vanuit de Raad van Bestuur heeft ondernomen in zijn zittingsduur als lid sinds oktober 2010 en als CEO sinds juli 2011. Per 1 augustus 2015 is ook de heer T. Smit teruggetreden uit de Raad van Bestuur. Hij is per dezelfde datum toegetreden tot de directie van Blokker Holding Speelgoed. De heer Smit was lid van de Raad van Bestuur sinds oktober 2010. Wij danken de heer Smit voor zijn inzet en constructieve bijdrage voor het concern in deze periode. In oktober is de heer C.T.H. Meijer benoemd tot lid van de Raad van Bestuur. Per 1 januari 2016 is hij vervolgens benoemd tot CEO en is de heer De Kool teruggetreden als CEO en als lid van de Raad van Bestuur. Wij danken de heer De Kool voor zijn inzet als commissaris van 2010 tot november 2013 en zijn belangrijke bijdragen aan de transformatie van (de organisatie van) het concern als (vice)voorzitter van de Raad van Bestuur van november 2013 tot januari 2016. De Raad van Bestuur bestaat nu uit C.T.H. Meijer (CEO) en J.W. Visser (CFO). 

In het verslagjaar zijn geen wijzigingen geweest in de samenstelling van de Raad van Commissarissen. De voorzitter is volgens rooster in het verslagjaar als commissaris teruggetreden en tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 8 oktober als commissaris voor een nieuwe termijn herbenoemd en vervolgens door de Raad opnieuw als voorzitter van de Raad van Commissarissen aangewezen. 

CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD
Leden van de Raad van Commissarissen wonen de overlegvergaderingen met de Centrale Ondernemingsraad bij. In het verslagjaar zijn drie overlegvergaderingen met de Centrale Ondernemingsraad gehouden: in april, juli en november. Met de COR is uitvoerig en openhartig gesproken over de uitdagingen waar het concern zich voor gesteld ziet. De COR heeft een aantal belangrijke advies- en instemmingsaanvragen behandeld. De Raad van Commissarissen spreekt zijn waardering uit voor de goede open overlegstructuur tussen de medezeggenschap en de bestuurder.

TOEZICHT EN GOVERNANCE
Met de Raad van Bestuur werd in het verslagjaar volgens een vastgesteld schema van vergaderingen de gang van zaken besproken. In het verslagjaar heeft de voltallige Raad van Commissarissen zes keer vergaderd met de Raad van Bestuur. De commissarissen zijn ook buiten deze vergaderingen diverse malen bijeen geweest. Voorts zijn in het verslagjaar op regelmatige basis besprekingen geweest van delegaties uit de Raad met de CEO en de CFO. De Raad kent drie commissies: de Auditcommissie, de Selectie- en benoemingscommissie en de Remuneratiecommissie. De commissies uit de Raad zijn in het verslagjaar diverse malen bij elkaar geweest. 

De Auditcommissie heeft in het verslagjaar drie keer vergaderd. In een vergadering met de CFO en de externe accountant is gesproken over de samenvatting van de controlebevindingen, de jaarstukken en het accountantsverslag. De Selectie- en benoemingscommissie is onder meer actief geweest met de search en de selectie van een nieuwe CEO. De Remuneratiecommissie heeft de invulling van de bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur besproken. 

In de vergaderingen met de Raad van Bestuur is uitvoerig gesproken over de concernstrategie, de ontwikkeling van pilotwinkels van de verschillende winkelformules en de sterke uitbreiding van de online activiteiten van de winkelformules en e-fulfilment conform de omnichannelstrategie. De vergaderingen met de Raad van Bestuur worden periodiek op locatie gehouden bij een van de werkmaatschappijen, waarbij een presentatie van de Algemeen Directeur van deze formule de basis vormt voor discussies over de voortgang van de activiteiten. 

Met de Raad van Bestuur is uitvoerig gesproken over de uitvoering en verfijning van de concernstrategie, de operationele gang van zaken, de inrichting van de supply chain organisaties, de automatisering van de interne rapportagesystemen, het operationele budget, het investeringsbudget, desinvesteringen en de omzet- en resultaatontwikkeling van de verschillende formules en van het concern. In de vergaderingen met de Raad van Bestuur is ook periodiek gesproken over onderwerpen op het gebied van personeel en organisatie, zoals het sociaal beleid, de noodzakelijke reorganisaties binnen de winkelorganisaties, management development en over de uitkomsten van het medewerkersbetrokkenheidsonderzoek. 

De Raad heeft het jaarverslag en de jaarrekening besproken in een vergadering met de Raad van Bestuur waarin ook de externe accountant aanwezig was. 

De Raad heeft ook het functioneren en de samenwerking tussen beide raden en de overige stakeholders besproken en geëvalueerd. De Raad heeft in deze bespreking ook de samenstelling van de Raad van Bestuur besproken. In het voorjaar van 2015 heeft de Raad zijn eigen functioneren geëvalueerd. 

In het verslagjaar is besloten om opnieuw voorzieningen te vormen voor herstructuringen van diverse formules.  

Het jaar 2015 was door de tegenvallende omzet- en resultaatontwikkeling een teleurstellend jaar voor Blokker Holding. De Raad heeft er vertrouwen in dat de juiste maatregelen worden genomen om de resultaten ten goede te keren in de komende jaren. De Raad van Commissarissen spreekt een woord van dank uit naar de Raad van Bestuur, de directies en de medewerkers voor hun inzet en inspanningen in het verslagjaar. 


Amsterdam, 13 mei 2016

Raad van Commissarissen
P.C. Klaver, voorzitter
A. Blokker
M.J. Poots-Bijl
H.Th.E.M. Rottinghuis
A.J.L. Slippens