JAARVERSLAG 2015 BLOKKER HOLDING

Toelichting op de Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening

16. NETTO-OMZET

​De netto-omzet bestaat nagenoeg geheel uit verkoop van handelsgoederen. 
De verdeling van de omzet naar categorie en geografisch gebied is als volgt:17. SALARISSEN18. AFSCHRIJVINGENIn de afschrijvingen zijn begrepen bijzondere waardeverminderingen van € 8,6 miljoen (2014/15: € 0,6 miljoen).

19. PERSONEELSBESTAND (AANTAL MEDEWERKERS)
Herleid tot fulltime equivalenten is het totaal aantal personeelsleden 12.858 (2014/15: 13.063).

20. BELASTINGEN

Blokker Holding B.V. maakt samen met gelieerde ondernemingen en alle Nederlandse groepsmaatschappijen deel uit van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Alle buitenlandse groepsmaatschappijen zijn zelfstandig belastingplichtig.
De belangrijkste componenten van de belastingbate zijn:De belastingbate in de winst- en verliesrekening over 2015/16 is 31,9% van het resultaat vóór belastingen (2014/15: 25,4%). De stijging in het effectieve belastingtarief ten opzichte van vorig jaar wordt met name veroorzaakt door (voorheen) niet gewaardeerde tijdelijke verschillen (+7,1%; vorig jaar +0,7%).

21. TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN

Van verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de onderneming, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. 
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

22. HONORARIA VAN DE ACCOUNTANT

Het ingevolge artikel 382a Boek 2 BW in het boekjaar ten laste van de groep gekomen honorarium van BDO is als volgt te specificeren: