JAARVERSLAG 2015 BLOKKER HOLDING

Toelichting op de Enkelvoudige Jaarrekening

ALGEMEEN
De enkelvoudige jaarrekening maakt deel uit van de jaarrekening 2015/16 van de onderneming. Ten aanzien van de enkelvoudige winst- en verliesrekening van de onderneming is gebruikgemaakt van de vrijstelling ingevolge artikel 2:402 BW.
Voor zover posten uit de enkelvoudige balans en de enkelvoudige winst- en verliesrekening hierna niet nader zijn toegelicht, wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN DE RESULTAATBEPALING 
De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gelijk aan die voor de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening, waarbij deelnemingen in groepsmaatschappijen worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. 

23. IMMATERIËLE VASTE ACTIVADe immateriële vaste activa hebben betrekking op software/licenties en websites.

24. MATERIËLE VASTE ACTIVA25. FINANCIËLE VASTE ACTIVADe overige vorderingen hebben voor een bedrag van circa € 0,9 miljoen een looptijd korter dan 1 jaar.

26. OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

Deze post bevat te vorderen vennootschapsbelasting ad € 17,9 miljoen, vorderingen op gelieerde ondernemingen ad € 4,1 miljoen, debiteuren ad € 2,2 miljoen en overige vorderingen/overlopende activa ad € 1,0 miljoen.27. EIGEN VERMOGEN

De mutaties in het eigen vermogen luiden als volgt:GEPLAATST KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal per balansdatum bedraagt € 100.000.000 en is verdeeld in 90.000.000 aandelen van elk nominaal € 1 en 10.000.000 P-aandelen van elk nominaal € 1. Hiervan zijn 22.500.000 gewone en 2.500.000 P-aandelen geplaatst en volgestort.

AGIORESERVE
Het agio omvat de opbrengsten uit de uitgifte van aandelen voor zover deze hoger zijn dan het nominale bedrag van de aandelen (opbrengsten boven pari) en aanvullende agiostortingen. Op 28 januari 2016 heeft een agiostorting van € 130 miljoen plaatsgevonden op gewone aandelen.
Het agio kan geheel als vrij agio in de zin van de Wet op de inkomstenbelasting 2001 worden aangemerkt.

28. VOORZIENINGEN29. LANGLOPENDE SCHULDEN

Van de totale langlopende schulden heeft € 143,2 miljoen (2014/15: € 164,3 miljoen) betrekking op groepsmaatschappijen/deelnemingen, de resterende schulden betreffen schulden aan gelieerde ondernemingen. Zie verder de toelichting onder noot 11.

30. NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE INFORMATIE

Voor nagenoeg alle Nederlandse vennootschappen zijn aansprakelijkheidsverklaringen gedeponeerd, op grond waarvan Blokker Holding B.V. aansprakelijk is voor schulden uit rechtshandelingen van deze groepsmaatschappijen. Uit dien hoofde zijn voor die vennootschappen de bepalingen ingevolge artikel 2:403, lid 1 BW van toepassing.

De vennootschap maakt deel uit van Nederlandse fiscale eenheden voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting met meerdere groeps- en gelieerde maatschappijen en is op grond daarvan hoofdelijk aansprakelijk voor belastingschulden van deze fiscale eenheden.
Op grond van langlopende lease- en huurovereenkomsten moet in 2016/17 een bedrag van circa € 1,5 miljoen (vorig jaar: € 665.000) worden betaald. Jaarlijks expireren contracten. Een aantal per balansdatum lopende contracten heeft een resterende looptijd van één tot vijf jaar (totaal huur-/ lease-bedrag circa € 5,9 miljoen) en een aantal contracten heeft een resterende looptijd van meer dan vijf jaar (totaal huur-/leasebedrag circa € 6,7 miljoen).

BANKGARANTIES EN ACCREDITIEVEN
In verband met bankgaranties en accreditieven is een bedrag van circa € 2,4 miljoen (vorig jaar: € 2,4 miljoen) geblokkeerd op de bankrekeningen.

31. GEMIDDELD AANTAL WERKNEMERS

In het verslagjaar zijn gemiddeld 163 personen werkzaam geweest voor de vennootschap (2014/15: 61 personen).

32. BEZOLDIGING (VOORMALIGE) BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN

In de winst- en verliesrekening is voor de bezoldiging van de (voormalige) bestuurders van Blokker Holding B.V., waarin ook zijn opgenomen de pensioenpremies, een bedrag begrepen van € 2,6 miljoen (vorig jaar: € 2,6 miljoen).
Aan bezoldiging van commissarissen van Blokker Holding B.V. kwam in het boekjaar 2015/16 een bedrag van € 217.000 (2014/15: € 189.000) ten laste van de vennootschap.Amsterdam, 13 mei 2016 w.g.

Raad van Bestuur

C.T.H. Meijer, CEO
J.W. Visser, CFORaad van Commissarissen


P.C. Klaver, voorzitter
A. Blokker
M.J. Poots-Bijl
H.Th.E.M. Rottinghuis
A.J.L. Slippens